• Na vrchu stronki1
  • Na vrchu stronki 2
  • Na vrchu stronki3
  • Na vrchu stronki4
  • Na vrchu stronki5
  • na vrchu stranki 4,5


Krystalická izolace

JAK FUNGUJE KRYSTALICKÁ IZOLACE?

Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi.


VÝHODY KRYSTALICKÉ IZOLACÍ

kr1 zajišťují nepropustnost vody, solných roztoků,ropných produktů atp. 
 jsou odolné ve styku s prostředím pH 3 - 11 
 lze je aplikovat proti pozitivnímu i negativnímu tlaku kapalin

kr2  zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
  nedají se probodnout,roztrhnout ani jinak porušit jako fóliové izolace


kr3  mohou být aplikovány na starý i čerstvý beton
  možnost aplikace na čerstvý beton významně urychlí postup prací


kr4  mají životnost prakticky totožnou s životností stavební konstrukce
  zvyšují mechanickou pevnost povrchu stavební konstrukce


kr5  jsou propustné pro vzduch
  nepotřebují pro aplikaci suchý podklad, ale naopak dostatek vlhkosti


kr6  zpomalují rozpad stavebních konstrukcí při cyklickém zmrazování a rozmrazování
  aplikace je levnější než převážná většina fólií
  není třeba ochrany při zásypech kolem základů, nebo montáži oceli a drátů


PRINCIP PŮSOBENÍ KRYSTALICKÉ IZOLACE

Tento materiál je možno považovat za kompozit, skládající se z portlandských cementů, velmi jemných, speciálně upravených křemičitých písků a dalších minerálních přísad. Po smíchání s vodou a po aplikaci, která se provádí formou nátěru, nástřiku nebo stěrkováním, aktivované přísady z těchto nátěrů způsobí katalytickou reakci,při níž vznikají formace nerozpustných krystalů dendritických vláken. Tyto krystaly prorůstají do pórů, kapilár a trhlinek betonové konstrukce. Tím se beton trvale zacelí proti průniku vody a dalších kapalin s hodnotou pH 3-11. Zároveň se vytvoří trvalá ochrana betonové konstrukce proti korozi betonu. Lze konstatovat, že při použití hydroizolační hmoty,bez ohledu na to, že se zvyšuje hutnost malty, zmenšují se rozměry pórů, zůstane však zachována propustnost pro vodní páru a tím schopnost vysychání vlhkého betonu.

grafické znázornění                                                                grafické znázornění krystalizace

Při pozorování ploch ošetřených touto technologii můžeme prokázat, že s každým následujícím cyklem působení vody se nasákavost snižuje. Projevuje se zde katalytický efekt,obnoví se chemická reakce a proces zhutnění(utěsnění) struktury materiálu se prohlubuje. Pravděpodobně se tak děje v důsledku změn fázového skupenství vody,její přeměny z nepevného, mechanicky vázaného skupenství na pevné, chemicky vázané skupenství.

neošetřený beton                                                                            neošetřený beton

beton oštřený krystalickou sterkou                                                          beton ošetřený krystalickou stěrkou

 

KDE LZE KRYSTALICKOU STĚRKU POUŽÍT

Obecně lze konstatovat, že krystalickou stěrku lze použít všude tam, kde potřebujeme zaručit vodonepropustnost stavební konstrukce. Dále všude tam, kde je důležitá ochrana betonové konstrukce proti vlivu médií, urychlujících korozi betonu (kyselé deště, hladové vody atp.).

IMG 9977 IMG 6419
                            před sanaci                                                                       po sanaci

Zde je důležitá ta vlastnost, že trvanlivost kvalitně provedeného ošetření stavební konstrukce se rovná trvanlivosti vlastní konstrukce. Na rozdíl od jiných způsobů ošetření konstrukce (nátěry, hydrofobizace) se tedy ošetření nemusí periodicky opakovat, což je ekonomicky významný faktor.

IMG 9986 IMG 6426
                          před sanaci                                                                       po sanaci

Další důležitou vlastností krystalické izolace je, že jeho aplikace je možná jak na čerstvý tak na starý beton, samozřejmě za předpokladu kvalitně připraveného podkladu.Krystalická izolace však nezabraňuje jenom propustnosti vody, ale rovněž dalším roztokům a rovněž, což je zvláště důležité i ropným produktům.

IMG 9968 IMG 6586
                          před sanaci                                                                       po sanaci

Z uvedeného tedy vyplývá, že oblast používání je velmi široká. S úspěchem se používá na vodohospodářských stavbách, zejména při rekonstrukcích ČOV. Rovněž při opravách nádrží v průmyslových zařízeních, kde se vyskytují kapaliny s různým stupněm pH a proto agresivní vůči betonu. Vzhledem k odolnosti vůči průniku ropných produktů se naskytuje množství možných aplikací.

Kromě výše jmenovaných příkladů lze tento systém použít všude tam, kde nám záleží na dlouhodobé životnosti betonových konstrukcí bez nutnosti nákladných periodických oprav.

 

V případě dotazů, nás prosím kontaktujte